Regulamin

Regulamin Cinema Escape


1
. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie cinemaescape.pl zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry i zatwierdzenia online przed złożeniem zamówienia.

2. Podczas gry w Cinema Escape uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.

3. Rezerwacja:

3.1 Rezerwacji dokonać można korzystając z formularza na stronie www.cinemaescape.pl.

3.2 Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje:

a) data i godzina rezerwacji
c) numer telefonu kontaktowego
d) adres email
e) sposób płatności
f) informacje o specjalnych potrzebach (np. faktura).

3.3 Rezerwację można odwołać telefonicznie bądź osobiście nie później niż 4 godziny przed terminem odbycia się gry (w przypadku wybrania płatności gotówką na miejscu podczas rezerwacji).

3.4 Odwołanie rezerwacji opłaconej online powinno nastąpić nie wcześniej niż 24 godziny po jej dokonaniu. W przeciwnym wypadku firma Cinema Escape zastrzega sobie odmowę zwrotu kosztów rezerwacji.

3.5 W dniu gry lub w dniu poprzednim jeden z pracowników może zadzwonić / wysłać wiadomość SMS na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.

3.6 Podanie nieprawidłowego numeru telefonu / adresu email może skutkować odwołaniem rezerwacji przez jednego z naszych pracowników.

4. Gra:

4.1 Gra w Cinema Escape odbywa się w pokoju lub pokojach. W przypadku pokoi oferowanych w lokalu w Pszczynie, scenariusz i scenografia są zmieniane cyklicznie. Firma zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia okresu działania danego pokoju. W przypadku skrócenia działania pokoju firma zobowiązuje się do udostępnienia tej informacji na stronie www.cinemaescape.pl i na fanpage’u na portalu Facebook co najmniej miesiąc przed planowanym zakończeniem działania pokoju.

4.2 Jeżeli w grze będą uczestniczyć osoby poniżej 16. roku życia konieczne jest przekazanie tej informacji pracownikom Cinema Escape PRZED dokonaniem rezerwacji. Firma Cinema Escape zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w grze grupom, w których wiek graczy jest zbyt niski lub ilość osób dorosłych zbyt mała, by gra mogła się odbyć. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Osoby poniżej 16. roku życia muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna na wykonanie rezerwacji oraz udział w grze.

4.3 W grze może uczestniczyć od 3 do maksymalnie 6 graczy.

4.4 Gra w pokoju trwa 75 minut. Rezerwacja obejmuje 85 minut na grę, wprowadzenie, toaletę, kwestie organizacyjne oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia. Pamiątkowe zdjęcie jest publikowane na fanpage’u Cinema Escape (https://www.facebook.com/cinemaescapepszczyna/) za zgodą wszystkich uczestników i/lub za zgodą opiekuna grupy uczestników poniżej 16 roku życia. Gracze, którzy nie wyrażają zgody na publikację zdjęcia, otrzymają je drogą mailową na adres e-mail podany w formularzu podczas rezerwacji gry.

4.5 W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających.
Pracownicy Room Escape mają prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli istnieje podejrzenie, że którykolwiek z uczestników nie zastosował się do tej zasady.

4.6 Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych.
Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo: zabrać sprzęt na czas trwania gry, wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.

4.7 Uczestnicy gry powinni pojawić się w siedzibie Cinema Escape dokładnie o godzinie rozpoczęcia gry. Nie ma potrzeby wcześniejszego przyjścia. Pracownicy Cinema Escape mają prawo odmówić udziału grupie, która spóźniła się więcej niż 10 minut.

5. Zasady bezpieczeństwa

5.1 W pokojach oferowanych w lokalu w Pszczynie  znajdują się drzwi ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku. Te drzwi są oznaczone napisem: „Drzwi ewakuacyjne” i nie są częścią gry. Ich nieuzasadnione użycie powoduje automatyczne przerwanie gry. Opuszczenie terenu gry przez któregokolwiek z graczy jest równoznaczne z rezygnacją całej drużyny z rozgrywki i ją kończy.

5.2 W pokoju znajdują się odpowiednio oznaczone gaśnice. Nie są one częścią gry i ich nieuzasadnione użycie powoduje automatyczne przerwanie gry.

5.3 W trakcie gry nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, cierpiące na klaustrofobię oraz kobiety w zaawansowanej ciąży.

5.4 W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników Cinema Escape pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.

5.5 Cinema Escape nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.

5.6 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

5.7 Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.

5.8 Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.

5.9 Za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestników gry podczas rozgrywki, których wartość przekracza 50 zł, osoba, która wyrządziła daną szkodę ma obowiązek pokryć koszt naprawy lub odkupienia zniszczonego przedmiotu.W przypadku gry z uczestnikami w wieku poniżej 16 lat, odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez graczy spada na opiekuna grupy. Opiekunem grupy może być osoba pełnoletnia, która uczestniczy w rozgrywce lub, która nie bierze udziału w grze, lecz świadomie i z własnej woli decyduje się na przejęcie odpowiedzialności za poczynania graczy znajdujących się w lokalu Cinema Escape i podpisuje oświadczenie opiekuna grupy.

5.10 Uczestnicy gry są monitorowani podczas gry przez sześć kamer znajdujących się na terenie lokalu. Uczestnicy są monitorowani wyłącznie na potrzeby gry – dla zapewnienia bezpieczeństwa i przeciwdziałania szkodom.

6. Płatność.

6.1 Płatności w Cinema Escape można dokonać gotówką w PLN na miejscu lub poprzez system płatności online na stronie www.cienamescape.pl

6.2 Koszt gry obejmuje całą grupę, niezależnie od ilości osób i wynosi 140 zł dla pokoju zlokalizowanego w Pszczynie.

6.3 Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry lub tuż po jej zakończeniu.

6.4 Kupony rabatowe można realizować na stronie internetowej www.cinemaescape.pl podczas rezerwacji.

6.5 Kupony rabatowe nie łączą się z innymi promocjami ani na odwrót.

7. Vouchery i inne produkty w sprzedaży.

7.1 Vouchery i inne produkty dostępne w sprzedaży można zakupić w godzinach otwarcia w lokalu (ul. Warowna 18 Pszczyna) lub drogą elektroniczną na stronie www.sklep.cinemaescape.pl

7.2 Koszt voucherów i innych produktów podany jest przy opisie każdego z nich na stronie: www.sklep.cinemaescape.pl Płatność może zostać dokonana gotówką na miejscu (tylko w przypadku odbioru osobistego) lub poprzez system płatności Dotpay (w przypadku odbioru osobistego lub wysyłki).

7.3 Przy wyborze wysyłki listem poleconym priorytetowym doliczany zostaje jej koszt. Koszt wysyłki danych produktów znajduje się w opisie każdego z nich.

7.4 Towar jest wysyłany do 24 h po zaksięgowaniu płatności. Wysyłka jest realizowana wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku. Czas oczekiwania na przesyłkę to 2-3 dni.

7.5 Voucher uprawnia do gry tylko w tym pokoju, na który został zakupiony.

7.6 Vouchery są ważne 6 miesięcy od daty zakupu. Jeśli voucher nie ma umieszczonej na nim daty ważności, można ją sprawdzić wysyłając prośbę o jej sprawdzenie na adres e-mail kontakt@cinemaescape.pl wraz z kodem vouchera.

7.7 Zakup vouchera nie gwarantuje pierwszeństwa przy dokonaniu rezerwacji.

7.8 W celu wykorzystania vouchera należy wybrać dzień i godzinę rezerwacji i w formularzu rezerwacji wpisać kod znajdujący się na voucherze.

 

Pobierz regulamin