Regulamin i polityka prywatności

Regulamin Cinema Escape

1. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie cinemaescape.pl lub telefonicznie u jednego z naszych pracowników zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry i zatwierdzenia online przed złożeniem zamówienia. Jeśli uczestnicy dokonują rezerwacji telefonicznie lub mailowo jest to równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

2. Podczas gry w Cinema Escape uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.

3. Rezerwacja:

3.1 Rezerwacji dokonać można korzystając z formularza na stronie www.cinemaescape.pl lub telefonicznie pod numerem 882742382.

3.2 Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje:

a) data i godzina rezerwacji
b) wersja językowa gry (polski lub angielski)
c) numer telefonu kontaktowego
d) adres email
e) sposób płatności
f) informacje o specjalnych potrzebach (np. faktura).

3.3 Rezerwację można odwołać telefonicznie bądź osobiście nie później niż 4 godziny przed terminem odbycia się gry (w przypadku wybrania płatności gotówką na miejscu podczas rezerwacji).

3.4 Odwołanie rezerwacji opłaconej online powinno nastąpić nie wcześniej niż 24 godziny po jej dokonaniu. W przeciwnym wypadku firma Cinema Escape zastrzega sobie odmowę zwrotu kosztów rezerwacji.

3.5 W dniu gry lub w dniu poprzednim jeden z pracowników może zadzwonić / wysłać wiadomość SMS na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.

3.6 Podanie nieprawidłowego numeru telefonu / adresu email może skutkować odwołaniem rezerwacji przez jednego z naszych pracowników.

3.7 Rezerwacje dokonywane drogą elektroniczną na stronie www.cinemaescape.pl mają pierwszeństwo nad rezerwacjami dokonywanymi telefonicznie.

4. Gra:

4.1 Gra w Cinema Escape odbywa się w pokoju lub pokojach. W przypadku pokoi oferowanych w lokalu w Pszczynie, scenariusz i scenografia są zmieniane cyklicznie. Firma zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia okresu działania danego pokoju. W przypadku skrócenia działania pokoju firma zobowiązuje się do udostępnienia tej informacji na stronie www.cinemaescape.pl i na fanpage’u na portalu Facebook co najmniej miesiąc przed planowanym zakończeniem działania pokoju.

4.2 Jeżeli w grze będą uczestniczyć osoby poniżej 15. roku życia konieczne jest przekazanie tej informacji pracownikom Cinema Escape PRZED dokonaniem rezerwacji. Firma Cinema Escape zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w grze grupom, w których wiek graczy jest zbyt niski lub ilość osób dorosłych zbyt mała, by gra mogła się odbyć. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

4.3 W grze może uczestniczyć od 3 do maksymalnie 6 graczy.

4.4 Gra w pokoju trwa 75 minut. Rezerwacja obejmuje 85 minut na grę, wprowadzenie, toaletę, kwestie organizacyjne oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia.

4.5 W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających.

Pracownicy Room Escape mają prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli istnieje podejrzenie, że którykolwiek z uczestników nie zastosował się do tej zasady.

4.6 Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych.

Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo: zabrać sprzęt na czas trwania gry, wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.

4.7 Uczestnicy gry powinni pojawić się w siedzibie Cinema Escape dokładnie o godzinie rozpoczęcia gry. Nie ma potrzeby wcześniejszego przyjścia. Pracownicy Cinema Escape mają prawo odmówić udziału grupie, która spóźniła się więcej niż 10 minut.

5. Zasady bezpieczeństwa

5.1 W pokojach oferowanych w lokalu w Pszczynie  znajdują się drzwi ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku. Te drzwi są oznaczone napisem: „Drzwi ewakuacyjne” i nie są częścią gry. Ich nieuzasadnione użycie powoduje automatyczne przerwanie gry.

5.2 W pokoju znajdują się odpowiednio oznaczone gaśnice. Nie są one częścią gry i ich nieuzasadnione użycie powoduje automatyczne przerwanie gry.

5.3 W trakcie gry nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, cierpiące na klaustrofobię oraz kobiety w zaawansowanej ciąży.

5.4 W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników Cinema Escape pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.

5.5 Cinema Escape nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.

5.6 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

5.7 Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.

5.8 Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.

5.9 Za wszelkie celowo wyrządzone szkody przez uczestników gry podczas rozgrywki, których wartość przekracza 50 zł, osoba, która wyrządziła daną szkodę ma obowiązek pokryć koszt naprawy lub odkupienia zniszczonego przedmiotu.

5.10 Uczestnicy gry są monitorowani podczas gry, ich działania są rejestrowane przez sześć kamer znajdujących się na terenie lokalu.

6. Płatność

6.1 Płatności w Cinema Escape można dokonać gotówką w PLN na miejscu lub poprzez system płatności online na stronie www.cienamescape.pl

6.2 Koszt gry obejmuje całą grupę, niezależnie od ilości osób i wynosi 120 zł dla pokoju zlokalizowanego w Pszczynie.

6.3 Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry.

6.4 Kupony rabatowe można realizować na stronie internetowej www.cinemaescape.pl podczas rezerwacji lub podczas rezerwacji telefonicznej podając treść kodu jednemu z pracowników.

6.5 Kupony rabatowe nie łączą się z innymi promocjami ani na odwrót.

7. Vouchery i inne produkty w sprzedaży.

7.1 Vouchery i inne produkty dostępne w sprzedaży można zakupić w godzinach otwarcia w lokalu (ul. Warowna 18 Pszczyna) lub drogą elektroniczną na stronie www.sklep.cinemaescape.pl

7.2 Koszt voucherów i innych produktów podany jest przy opisie każdego z nich na stronie: www.sklep.cinemaescape.pl Płatność może zostać dokonana gotówką na miejscu (tylko w przypadku odbioru osobistego) lub poprzez system płatności Dotpay (w przypadku odbioru osobistego lub wysyłki).

7.3 Przy wyborze wysyłki listem poleconym priorytetowym doliczany zostaje jej koszt. Koszt wysyłki danych produktów znajduje się w opisie każdego z nich.

7.4 Towar jest wysyłany do 24 h po zaksięgowaniu płatności. Wysyłka jest realizowana wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku. Czas oczekiwania na przesyłkę to 2-3 dni.

7.5 Voucher uprawnia do gry tylko w tym pokoju, na który został zakupiony.

7.6 Voucher zakupiony na pokój w lokalu w Pszczynie  jest ważny przez 6 miesięcy

7.7 Zakup vouchera nie gwarantuje pierwszeństwa przy dokonaniu rezerwacji.

7.8 W celu wykorzystania vouchera należy wybrać dzień i godzinę rezerwacji i w formularzu rezerwacji wpisać kod znajdujący się na voucherze.

 

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności serwisu www.cinemaescape.pl i www.sklep.cinemaescape.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Cinema Escape poprzez Serwisy.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisach jest Cinema Escape z siedzibą w Pszczynie, ul. Warowna 18 NIP 6381815623 REGON 364642400.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika poprzez akceptację regulaminu oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwisy realizują funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwisy zbierają informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu rezerwacji lub zakupu produktów.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzach przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisów, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. Serwis cinemaescape.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z regulamin serwisu poprzez rejestrację w serwisie.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości serwis cinemaescape.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego zawartości (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

12. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu cinemaescape.pl

13. W Serwisach mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisów i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.cinemaescape.pl lub www.sklep.cinemaescape.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.