Regulamin escape roomu Cinema Escape

1. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie cinemaescape.pl zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz zatwierdzenia online przed złożeniem zamówienia. Każda osoba korzystająca z usług escape roomu Cinema Escape zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

2. Podczas gry w Cinema Escape uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.

3. Rezerwacja:

3.1 Rezerwacji dokonać można korzystając z formularza na stronie www.cinemaescape.pl. Rezerwacji gry mogą dokonać osoby powyżej 15 roku życia.

3.2 Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje:

a) imię i nazwisko
b) data i godzina rezerwacji
c) numer telefonu kontaktowego
d) adres email
e) sposób płatności
f) informacje o specjalnych potrzebach (np. faktura).

3.3 Rezerwację można odwołać telefonicznie bądź osobiście nie później niż 4 godziny przed terminem odbycia się gry (w przypadku wybrania płatności gotówką na miejscu).

3.4 W przypadku rezerwacji lub zakupu vouchera z przedpłatą poprzez system płatności Dotpay lub w przypadku dokonania rezerwacji przez pośrednika Lockme informujemy, iż konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy rezerwacji pokoju lub zakupu vouchera zawartej na odległość bez podawania przyczyny w terminie 24 godzin od zawarcia tej umowy poprzez złożenie w tym przedmiocie oświadczenia pracownikowi firmy Cinema Production będącego właścicielem marki Cinema Escape. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy dostępny jest do pobrania na stronie www.cinemaescape.pl/regulamin/ W przeciwnym wypadku firma Cinema Production zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu kosztów rezerwacji lub zakupu vouchera wraz z wysyłką. Konsument może również skontaktować się z obsługą Cinema Production w celu uzyskania informacji dotyczących możliwości odstąpienia od umowy rezerwacji pokoju lub zakupu vouchera. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową rezerwacji lub zakupu vouchera. Między innymi, Konsument ma możliwość:

      1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
      2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między stronami umowy,
      3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3.5 W dniu gry lub w dniu poprzednim jeden z pracowników może zadzwonić / wysłać wiadomość SMS na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.

3.6 Podanie nieprawidłowego numeru telefonu / adresu email może skutkować odwołaniem rezerwacji przez jednego z naszych pracowników.

4. Gra:

4.1 Gra w Cinema Escape odbywa się w pokoju lub pokojach. W przypadku pokoi oferowanych w lokalu w Pszczynie, scenariusz i scenografia są zmieniane cyklicznie. Firma zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia okresu działania danego pokoju. W przypadku skrócenia działania pokoju firma zobowiązuje się do udostępnienia tej informacji na stronie www.cinemaescape.pl i na fanpage’u na portalu Facebook co najmniej miesiąc przed planowanym zakończeniem działania pokoju.

4.2 Jeżeli w grze będą uczestniczyć osoby poniżej 15. roku życia konieczne jest przekazanie tej informacji pracownikom Cinema Escape PRZED dokonaniem rezerwacji. Firma Cinema Production będąca właścicielem marki Cinema Escape zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w grze grupom, w których wiek graczy jest zbyt niski lub ilość osób dorosłych zbyt mała, by gra mogła się odbyć. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Osoby poniżej 15. roku życia muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna na udział w grze.

4.3 W grze może uczestniczyć od 3 do maksymalnie 6 graczy.

4.4 Gra w pokoju trwa 75 minut. Rezerwacja obejmuje 85 minut na grę, wprowadzenie, toaletę, omówienie kwestii organizacyjno-technicznych i związanych z bezpieczeństewm oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia. Pamiątkowe zdjęcie jest publikowane na fanpage’u Cinema Escape (https://www.facebook.com/cinemaescapepszczyna/) za zgodą wszystkich uczestników i/lub za zgodą opiekuna grupy uczestników poniżej 15 roku życia. Gracze, którzy nie wyrażają zgody na publikację zdjęcia, otrzymają je drogą mailową na adres e-mail podany w formularzu podczas rezerwacji gry.

4.5 W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających.
Pracownicy Cinema Escape mają prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli istnieje podejrzenie, że którykolwiek z uczestników nie zastosował się do tej zasady.

4.6 Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych.
Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.

4.7 Uczestnicy gry powinni pojawić się w Cinema Escape dokładnie o godzinie rozpoczęcia gry. Nie ma potrzeby wcześniejszego przyjścia. Pracownicy Cinema Escape mają prawo odmówić udziału grupie, która spóźniła się więcej niż 10 minut.

5. Zasady bezpieczeństwa

5.1 W lokalu w Pszczynie znajduje się dwoje drzwi ewakuacyjnych prowadzących bezpośrednio na zewnątrz budynku. Te drzwi są oznaczone napisem: „Wyjście ewakuacyjne” i nie są częścią gry. Ich nieuzasadnione otwarcie powoduje automatyczne przerwanie gry. Opuszczenie terenu gry przez któregokolwiek z graczy jest równoznaczne z rezygnacją całej drużyny z rozgrywki i ją kończy.

5.2 Drzwi wejściowe do przestrzeni gry nie są zamykane. W każdym momencie rozgrywki gracze mogą z nich skorzystać i opuścić przestrzeń gry, co jest równoznaczne z rezygnacją z rozgrywki.

5.3 W przestrzeni rozgrywki znajduje się kluczyk awaryjny, który nie jest częścią gry. Klucz otwiera drzwi, na których się znajduje umożliwiając natychmiastowe ich otwarcie i możliwość wyjścia drogą ewakuacyjną na zewnątrz budynku. Nieuzasadnione użycie klucz awaryjnego jest równoznaczne z zakończeniem rozgrywki.

5.4 W holu znajduje się apteczka oraz instrukcje: udzielenia pierwszej pomocy, postępowania na wypadek pożaru, bhp obowiązująca wszystkich pracowników oraz instrukcja ogólna na wypadek pożaru.

5.5 W holu oraz w przestrzeni gry znajdują się odpowiednio oznaczone gaśnice. Nie są one częścią gry i ich nieuzasadnione użycie powoduje automatyczne przerwanie gry.

5.6 W trakcie gry nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne oraz kobiety w zaawansowanej ciąży.

5.7 W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników Cinema Escape pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.

5.8 Firma Cinema Production będąca właścicielem marki Cinema Escape nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.

5.9 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

5.10 Uczestnicy gry zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.

5.11 Za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestników gry podczas rozgrywki, których wartość przekracza 50 zł, osoba, która wyrządziła daną szkodę ma obowiązek pokryć koszt naprawy lub odkupienia zniszczonego przedmiotu.W przypadku gry z uczestnikami w wieku poniżej 16 lat, odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez graczy spada na opiekuna grupy. Opiekunem grupy może być osoba pełnoletnia, która uczestniczy w rozgrywce lub, która nie bierze udziału w grze, lecz świadomie i z własnej woli decyduje się na przejęcie odpowiedzialności za poczynania graczy znajdujących się w lokalu Cinema Escape i podpisuje oświadczenie opiekuna grupy.

5.12 Uczestnicy gry są monitorowani podczas gry przez sześć kamer znajdujących się na terenie lokalu. Uczestnicy są monitorowani wyłącznie na potrzeby gry – dla zapewnienia bezpieczeństwa i przeciwdziałania szkodom.

6. Płatność.

6.1 Płatności w Cinema Escape można dokonać gotówką w PLN na miejscu lub poprzez system płatności online na stronie www.cienamescape.pl

6.2 Koszt gry obejmuje całą grupę i wynosi 180 zł dla grupy 2 osobowej oraz 200 zł dla grupy od 3 do 6 osób.

6.3 Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry lub tuż po jej zakończeniu.

6.4 Kupony rabatowe można realizować na stronie internetowej www.cinemaescape.pl podczas rezerwacji

6.5 Kupony rabatowe nie łączą się z innymi promocjami ani na odwrót.

7. Vouchery i inne produkty w sprzedaży.

7.1 Vouchery i inne produkty dostępne w sprzedaży i można je  zakupić osobiście w lokalu (ul. Warowna 18 Pszczyna) po wcześnieszym umówieniu się mailowo lub telefonicznie.

7.2 Koszt voucherów i innych produktów podany jest przy opisie każdego z nich na stronie internetowej. Płatność może zostać dokonana gotówką na miejscu.

7.3 Voucher uprawnia do gry tylko w tym pokoju, na który został zakupiony.

7.4 Vouchery są ważne 3 miesięcy od daty zakupu. Jeśli voucher nie ma umieszczonej na nim daty ważności, można ją sprawdzić wysyłając prośbę o jej sprawdzenie na adres e-mail kontakt@cinemaescape.pl wraz z kodem vouchera. Data ważności voucheru jest wiążąca, a zatem nie ma możliwości przedłużenia ważności voucheru.

7.5 Zakup vouchera nie gwarantuje pierwszeństwa przy dokonaniu rezerwacji.

7.6 W celu wykorzystania vouchera należy wybrać dzień i godzinę rezerwacji i w formularzu rezerwacji wpisać kod znajdujący się na voucherze.

Pobierz regulamin
Pobierz wzór oświadczenia odstąpienia od umowy